Do Globusu a Vrbného po drátech
V pátek 11. dubna 2003 uvítal hypermarket Globus své první zákazníky. Pro zajištění dopravní obslužnosti hypermarketu byla trasa stávající českovrbenské autobusové linky MHD v úseku mezi obchodním domem a smyčkou Vltava přeložena z Husovy ulice do rovnoběžné komunikace vedoucí po západní straně hypermarketu, kde byla vybudována i nová zastávka s názvem Globus. Od zahájení provozu zde přepravu zajišťovala autobusová linka 9, později 19.
Současně se stavbou obchodního domu byla provedena příprava pro budoucí trolejbusovou trať do městské části České Vrbné. Jedná se v podstatě o prodloužení tratě z konečné na sídlišti Vltava kolem hypermarketu na točnu České Vrbné v délce 1,2 km. Není to sice žádná závratná vzdálenost, ale zjednoduší se tím obslužnost koncového úseku MHD v jinak již elektrifikované oblasti města. Již v rámci výstavby hypermarketu si město vymínilo podmínku, aby investor financoval výstavbu stožárů trakčního vedení na nově vybudovaných komunikacích kolem hypermarketu Globus. Tento úsek začíná na konečné Vltava v blízkosti patrových garáží, vede po západní straně hypermarketu, první zastávka se nachází poblíž severního vchodu do obchodního domu, za křižovatkou pokračuje nový úsek spojovací komunikací na Husovu ulici. Stožáry ve zmiňovaném úseku byly vztyčeny, dostavba zbytku tratě ale zamrzla. Hovoří se o nedostatku financí, resp. o jiných prioritách pro financování z rozpočtu města, a také o sporech o podíl na financování celé tratě ze strany investora hypermarketu.
Další posun v realizaci stavby přišel po více než dvou letech. Koncem roku 2005 uspěl Magistrát města ve schvalování žádosti o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF v rámci Operačního programu Infrastruktura. Ministerstvo dopravy doporučilo projekt trolejbusové tratě ze sídliště Vltava do Českého Vrbného k financování ze Strukturálních fondů EU. Celková výše podpory činí zhruba 75 % předpokládaných investičních nákladů, konkrétně jde o částku 14 912 180,- Kč. Město se na projektu podílí částkou 5 215 902,- Kč.
Zdroj: OP Infrastruktura, Podvýbor doprava.
Stavební práce na dokončení tratě Vltava - Globus - České Vrbné započaly 30. července 2007. V létě 2007 bylo provedeno vytyčení a vyhloubení jam a instalalovány byly zbývající stožáry trakčního vedení, především v úseku mezi Globusem a Českým Vrbným v Husově ulici. Souběžně se začalo pracovat i na výstavbě nové točny v Českém Vrbném, a také ještě na jedné nové zastávce u nového nákupního centra Géčko na jižním okraji hypermarketu Globus. Stávající linka 19 na točnu v Českém Vrbném dočasně nezajížděla, nejprve se zhruba v první polovině srpna otáčela na návsi v Českém Vrbném a následně byla převedena do objízdné trasy vedené jednosměrným okruhem Husovou ulicí a zpět po plzeňské výpadovce do zastávky Globus. Ve druhé polovině září 2007 byla započata instalace vrchního vedení. Nejprve byly instalovány převěsy a četné výložníky a o víkendu 6. až 7. října byla natažena vlastní trolej v celém úseku kromě točny České Vrbné. O následujícím víkendu bylo trolejové vedení prodlouženo i na točnu, kde jsou k dispozici dvě stopy.
Trolejové vedení bylo během října a listopadu 2007 napínáno, uchycováno a nainstalovány byly výhybky a křížení. V přímých částech kolem Globusu a ve všech obloucích jsou nainstalovány standardní pružné svorky, v úseku vedeném Husovou ulicí jde o kompenzované vedení s přídavným lanem, použité též například na Dlouhém mostě nebo ve Strakonické ulici. Výhybky na točně České Vrbné jsou tahové symetrické rychloprůjezdné od firmy Elektroline. V křižovatce Krčínova × Otavská bylo nainstalováno křížení nových stop, rovněž tahové konstrukce. Nová trať je součástí napájecího úseku zastávek Otavská a Vltava, není zde nainstalován žádný další úsekový dělič. Při instalaci trolejového vedení byl zhruba ve druhé polovině října poražen menší strom uvnitř točny České Vrbné - zda opravdu překážel, můžete posoudit z fotografií níže. V pátek 26. října odpoledne byla na točně v Českém Vrbném umístěna prefabrikovaná buňka, která se stala novým nezbytným zázemím pro řidiče. Na počátku listopadu byla dokončena rekonstrukce točny, položen byl nový živičný povrch (5. listopadu) a v podobné době byla dokončena také stavba nové zastávky u nákupního centra Géčko. Na točně i nové zastávce se objevily nové označníky, na točnu České Vrbné se ještě zhruba na měsíc vrátila i autobusová linka 19 a zrušeno bylo dočasné jednosměrné objíždění po plzeňské výpadovce. V polovině listopadu byla nová trať v křižovatce Krčínova × Otavská napojena na stávající trolejbusovou síť, což si vyžádalo dvě víkendové výluky trolejbusů na linkách ukončených na konečné Vltava. Konkrétně se jednalo o víkendy 10. až 11. listopadu a 17. až 18. listopadu 2007. Nejprve byla nainstalována výhybka v Krčínově ulici a o druhém víkendu pokračovaly práce na sjezdovce v Otavské ulici. Tím byly stavební práce na nové trati ukončeny.
Výhybky obdržely nové modré ukazatele (tzv. šipky). Výhodu lze vidět ve větší svítivosti, velmi dobrá je viditelnost i za mlhy, navíc modrá barva je lepší pro odlišení od semaforů a označuje informativní funkci. Obráceně ale sytá modrá barva je dost pronikavá a ve tmě může oslňovat chodce či svítit do oken. Modré ukazatele výhybek se začínají pomalu rozšiřovat po celém městě a postupně tak nahrazují méně vyrázné červené. Za zmínku stojí i další kvalitativní posun v trolejovém vedení. Je posílena estetika díky použití bílých a tenčích napájecích kabelů, a také jsou použity výhybky s naprosto nehlučným přestavováním - bez cívek, ale s motorky. Zajímavostí byly bezesporu i zastávkové označníky u nákupního centra Géčko, které zpočátku představovala klasická dopravní značka, ovšem s bílou plochou bez piktogramu trolejbusu, v době zahájení trolejbusového provozu ji doplnil podélně umístěný hliníkový označník s nezapojeným podsvícením, a teprve poté dochází k úpravě na klasické provedení známé z ostatních zastávek (příčně umístěný označník s jízdními řády).
V době výstavby tratě bylo zřejmé, že pravidelný provoz v úseku Vltava - Globus - České Vrbné převezme v prosinci jedna trolejbusová linka. Každopádně mělo dojít k úpravě tras linek.
Realizací trolejbusové tratě se odstraní poslední linkový úsek MHD v oblasti sídliště Vltava, který nemohl být obsluhován elektrickou trakcí. Nabízí se zde možnost převedení přepravní zátěže západní části linky 19 s kloubovými autobusy na posílenou trolejbusovou linku 14 v podobném vztahu (Vltava - Výstaviště - jižní část centra). Celá oblast Vltavy severně od Strakonické by tak byla obsluhována výhradně trolejbusy. Vyjma pozdního večera a noci s prioritou linky 9, resp. noční 59, lze pak kdykoli pravidelně prokládat spoje linek 9 a 14 a nedochází k souběhům při cestování mezi sídlištěm a centrem města (nejvýznamnější přepravní vztah pro sídliště Vltava). Pro řešení Českého Vrbného pak připadají v úvahu dvě rozumné varianty. První variantou je prodloužená páteřní linka 9 ve stávající frekvenci, což nabízí kvalitní až nadstandardní frekventovanou dopravu do nejžádanějších oblastí ve městě (centrum, nádraží, obchodní zóna Družba - IGY, obchodní zóna Strakonická). Jednalo by se o linku propojující skutečně velké množství obchodních zón a hypermarketů, navíc o linku s velmi podobnou (přes centrum až do zastávky Vrbenská identickou) trasou s autobusovou linkou 9, která obsluhovala České Vrbné před zavedením linky 19. Trolejbusová devítka má navíc v současné době nadměrné množství přidělených vozů a často dlouhé přestávky řidičů na Vltavě, proto by její prodloužení do Českého Vrbného bylo nejméně náročné na konstrukci nových jízdních řádů. Do provozu by byla uvedena kuriózní linka propojující městské části stejného podmětu ve jméně a lince by se tak mohlo přezdívat "Vrbenka" . Druhou variantou je pak obsluha Českého Vrbného posílenou linkou 14, která rovněž přináší vysoký komfort v četnosti spojů. Výhoda zde spočívá v rovnoměrně rozdělené zátěži mezi severní polovinou sídliště Vltava a centrem města páteřními linkami 9 a 14 (bez Českého Vrbného je poptávka po lince 14 slabší). Také je ponecháno spojení Českého Vrbného s oblastí kolem výstaviště, soudu a Koh-i-nooru, zajišťované dnes českovrbenskou linkou 19.
Dne 29. října 2007 zveřejnil Magistrát města úpravu provozu související s novou trolejbusovou tratí v Českém Vrbném. Co se týká obsluhy Českého Vrbného a Globusu, dojde k první výše popisované variantě, tedy k prodloužení trolejbusové linky 9 do Českého Vrbného. Zachování slušné frekvence linky zde zajistí výrazné kvalitativní zlepšení v obslužnosti MHD. V souladu s výše uvedeným ekologičtějším návrhem již však nebude řešena autobusová linka 19. Ta bude nově ukončena na Vltavě a zůstane zde tak i přes vedení pod trolejemi v Husově ulici.
Severní část sídliště Vltava se proto autobusové MHD nezbaví, odtud kolem Výstaviště a do jižní části centra pojedou nadále všechny tři linky 14, 15 a 19. V úseku ve Čtyřech Dvorech bude linka 19 nepatrně oslabena, zřejmě na úroveň požadavků Dobré Vody, kterou linka obsluhuje ve své východní části. Proto by mělo dojít k mírnému posílení obdobně vedené trolejbusové linky 14 ve špičce školního pracovního dne, což je plusem pro trolejbusy i cestující na této lince. Frekvence linek 14 a 19 bude tedy srovnatelná. Ovšem celkově vzato, pro spojení sídliště Vltava s výstavištěm a jižní částí centra nepůjde rozhodně o optimální řešení z hlediska ekonomického, ekologického ani kvalitativního, protože vzájemná koordinace tří souběžných linek 14, 15 a 19 bude na rozdíl od varianty s jednou frekventovanou trolejbusovou linkou nadále obtížně řešitelná. Evidentně snadnějším řešením by bylo zkrácení dobrovodské autobusové linky 19 do centra (příp. vedení jiným směrem) a její adekvátní trolejbusová náhrada na levém břehu Vltavy frekventovanou trolejbusovou linkou 14.
Po dokončení stavebních prací se trať dočkala prvního trolejbusu. Dne 18. listopadu byla trať krátce před 14. hodinou uvedena pod napětí a o hodinu později navštívil České Vrbné první trolejbus v rámci pantografové zkoušky. Po více než čtyřech letech od zahájení stavby v roce 2003 se tak České Vrbné konečně dočkalo prvního trolejbusu. Následně probíhaly další zkušební jízdy. Více informací zatím v aktualitách. Fotografie a bližší informace sem budou časem doplněny.
V neděli 9. prosince 2007 došlo k zahájení pravidelného provozu trolejbusovou linkou 9. Datum zahájení provozu je odvislé od chystané pravidelné prosincové změny jízdních řádů MHD. Slavnostní zahájení provozu proběhlo o den později v pondělí v 11 hodin za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Magistrátu města, dodavatele stavby a Dopravního podniku, který bude uživatelem a nájemcem tratě. Věříme, že obyvatelé Českého Vrbného, návštěvníci i zaměstnanci obchodního domu Globus a vlastně i my všichni ostatní budeme s trolejbusy v Českém Vrbném jen spokojeni.
Realizací této akce dojde ke zlepšení životního prostředí v okolí trolejbusové trasy. Podle odhadů dojde ročně ke snížení emisí např. u oxidu uhličitého ca. 55 tun, u oxidu dusíku ca. 870 kg, u oxidu uhelnatého ca. 390 kg, nebo u uhlovodíků ca. 220 kg. Dojde také k odstranění polétavého prachu z provozu autobusů MHD a snížení hlukové zátěže.
Fotografie ze stavby trakčních stožárů z roku 2003
2003 - začátek nového úseku
na křižovatce s Krčínovou ulicí u konečné Vltava
foto Antonín Ždiarský
2003 - pohled na Globus od patrových garáží na Vltavě
foto Antonín Ždiarský
2003 - na nové trati o pár metrů dál...
foto Antonín Ždiarský
2003 - zálivy budoucí zastávky u Globusu,
za nimi trať pokračuje vlevo
foto Antonín Ždiarský
2003 - zastávka Globus od severu,
v pozadí hypermarket a sídliště Vltava
foto Daniel Šesták
2003 - hotová zastávka čeká na příjezd
prvního autobusu...
foto Antonín Ždiarský
...stejně jako první nedočkaví cestující
foto Antonín Ždiarský
První fotografie trolejí do Českého Vrbného
7. 10. 2007 - Krčínova ulice - místo budoucí výhybky,
začátek troleje vedoucí vlevo na novou trať
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - pohled na začínající novou trať
z konečné Vltava; v pozadí známá památka
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - detail provizorního uchycení troleje
v místě začátku nové tratě
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - nová trolejová dráha ke Globusu, po obou
stranách rozestavěná zastávka u nákupního centra Géčko
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - budoucí napájecí bod v úseku u Globusu,
v pozadí pára z Temelína aneb něco za něco
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - jeden z prvních pohledů
pod trolejemi od Globusu ke smyčce Vltava
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - křižovatka za zastávkou Globus
a lesknoucí se nový oblouk
na pozadí produktu zdroje dodávané energie...
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - oblouk za Globusem
s koloritem věhlasného českého zámku
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - detail trolejí v křižovatce za Globusem -
- dráty nablýskané novotou
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - detail trolejí v křižovatce za Globusem -
- dráty nablýskané novotou
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - vnitřní stožár zatáčky za Globusem
aneb jeden stačí
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - zbrusu nová nablýskaná spojka
od Globusu k Husově ulici
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - kloubové autobusy
budou v Českém Vrbném již brzy minulostí
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - nové troleje mezi Husovou ulicí a Globusem
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - trať od Husovy ulice ke Globusu
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - příjezd od Globusu k Husově ulici
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - nový oblouk
v Husově ulici v Českém Vrbném
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - detail trolejí v oblouku nad Husovou ulicí
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - Husova ulice před odbočením ke Globusu,
zajímavostí jsou dvojité převěsy pro kompenzvané vedení
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - nový městský prvek Českého Vrbného
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - začátek trolejí v Českém Vrbném
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - provizorní zastávka České Vrbné
u budované točny, zachovaný zastávkový přístřešek
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - provizorní zastávka České Vrbné
a informační tabule
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - tabule s informacemi
o projektu trolejbusové tratě
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - rozestavěná točna České Vrbné,
bohužel s naprosto obyčejným řešením osvětlení
foto Vladimír Faltus
7. 10. 2007 - České Vrbné -
- i na točně postačí jeden stožár uvnitř kruhu
foto Vladimír Faltus
Troleje až na točnu v Českém Vrbném
13. 10. 2007 - trolej zatím končí na stožáru
u konečné Vltava
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - rozestavěné zastávky u nákupního centra
Géčko; původní stožáry budou "pokáceny"
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - s trolejbusy jednou třeba až na Hlubokou...
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - detail oblouku za Globusem
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - týden stará novinka u Globusu
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - kompenzované vedení nad Husovou ulicí,
směr České Vrbné
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - kompenzované vedení nad Husovou ulicí,
směr Čtyři Dvory
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - detail troleje nad Husovou ulicí
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - příprava výhybky před točnou České Vrbné
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - trolej dorazila i na točnu České Vrbné
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - detail troleje v točně České Vrbné,
jeden drát ještě chybí
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - točna České Vrbné
a linka 19 dočasně do centra po hlavní silnici I/20
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - vznikající oblouk v točně České Vrbné
foto Vladimír Faltus
13. 10. 2007 - celá točna České Vrbné
zatím se třemi trolejovými dráty
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - budoucí zastávka u nákupního centra Géčko
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - detail uchycení troleje v úseku kolem Globusu
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - žádané spojení
ze zastávky Globus převezmou trolejbusy
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - detail troleje v oblouku za Globusem
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - detail kompenzovaného vedení
nad Husovou ulicí
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - příprava na uchycení
s přídavným lanem v Husově ulici
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - trolej se větví již před točnou
České Vrbné v místě dočasné zastávky
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - všechny čtyři trolejové dráty
v točně České Vrbné
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - celá točna České Vrbné
již se všemi čtyřmi trolejovými dráty
strom uvnitř točny bude bohužel brzy poražen...
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - Husova ulice zadrátovaná až k točně
České Vrbné, pohled směr Čtyři Dvory
foto Vladimír Faltus
14. 10. 2007 - troleje u nákupního centra Géčko
svítí už z dálky
foto Vladimír Faltus
Montáž svorek, výhybek a křížení
27. 10. 2007 - oblouk u Globusu již se svorkami
foto Vladimír Faltus
27. 10. 2007 - zastávka u nákupního centra Géčko
s dočasným označníkem, směr centrum
foto Vladimír Faltus
27. 10. 2007 - zastávka u nákupního centra Géčko
s dočasným označníkem, směr České Vrbné
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - stejný pohled o 6 dní později,
doplněný o moderní přístřešek
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - kresba v křižovatce Krčínova × Otavská
napovídá, kudy povede trolej definitivně...
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - zastávka Globus již také se svorkami
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - podzimní idylka s obloukem u Globusu
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - dokončena i část od Globusu k Husově ulici
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - podzimní pohled na trolej k Husovce
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - hotový oblouk v Husově ulici
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - závaží pro kompenzované vedení
v Husově ulici situovaná ihned u oblouku
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - Husova ulice, pohled zpět směr Čtyři Dvory
na přechod na kompenzované vedení; nekompenzovaná část
se také již brzy dočká svorek
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - Husova ulice, pohled k točně České Vrbné,
k nové výhybce a odstavenému autobusu linky 19
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - Husova ulice, pohled zpět
na výhybku před točnou České Vrbné
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - průhled Husovou ulicí z Českého Vrbného
směrem do Čtyř Dvorů zpestřuje kompenzované vedení
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - točna České Vrbné s hotovými svorkami
čeká na obrusnou vrstvu svého povrchu
po stromě na středovém ostrůvku nejsou ani památky...
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - nová sjezdová výhybka a válec
na točně v České Vrbném
foto Vladimír Faltus
2. 11. 2007 - nová prefabrikovaná buňka,
budoucí zázemí řidičů trolejbusů na točně v Českém Vrbném
foto Vladimír Faltus
4. 11. 2007 - ležící i stojící zastávkové označníky
v Českém Vrbném
foto Vladimír Faltus
4. 11. 2007 - pohled na hotové betonové zastávkové zálivy
spod moderní neunifikované střechy u nákupního centra Géčko
foto Vladimír Faltus
4. 11. 2007 - svorky již v celém úseku České Vrbné - Géčko;
na posledním převěsu hotová zatím jen polovina...
foto Vladimír Faltus
4. 11. 2007 - křižovatka Krčínova × Otavská - vlevo ke Globusu,
vpravo na Vltavu, uprostřed křižovatky chodci
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - stejná křižovatka o 5 dní později,
se svorkami a novým křížením
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - detail křížení trolejí z/do Českého Vrbného
v křižovatce Krčínova × Otavská
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - Krčínova ulice - trolejbus ev. č. 33
jede na Vltavu, vpravo nová trať do Českého Vrbného
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - nová trať i zastávka u nákupního centra Géčko
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - příprava napájecích kabelů
u nákupního centra Géčko
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - detail barevného rozlišení polarity napájení
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - napájecí kabely přivedené nad trolej
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - věžka Renault a zdvižná plošina Avia
při pracích na výhybce v Českém Vrbném
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - České Vrbné - vozidla DP
zabírají celou šířku vozovky ;
práci zpříjemňuje výhled na zámek Hluboká nad Vltavou...
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - rychloprůjezdná výhybka Elektroline
před točnou v Českém Vrbném
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - točna České Vrbné
s novým asfaltovým kobercem
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - hotová točna České Vrbné
je kulatá na první pohled...
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - pokropený čerstvý povrch točny České Vrbné
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - detail hotového oblouku v točně České Vrbné
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - estetické provedení středového uchycení;
to již neplatí o vršku stožáru českovrbenské točny
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - veškeré výhybky dodává firma Elektroline,
včetně kříže u sjezdovky na točně v Českém Vrbném
foto Vladimír Faltus
9. 11. 2007 - detail sjezdovky na točně v Českém Vrbném
foto Vladimír Faltus
Zaústění tratě do stávající trolejové sítě
11. 11. 2007 - výhybka v Krčínově ulici rozdělující stopy
ke Globusu (dolní) a na Vltavu (horní); zřetelně je zde vidět
místo, kde je zatím trať ke Globusu oddělena od napájené části
foto Vladimír Faltus
11. 11. 2007 - pohled na novou výhybku v Krčínově ulici zdálky;
vlevo se jede ke Globusu (viz autobus linky 19), vpravo na Vltavu;
na pravém stožáru signál směru, v dáli zasněžený kopec Baba
foto Vladimír Faltus
11. 11. 2007 - kromě výhybky byly k trolejím připevněny
také napájecí kabely u nákupního centra Géčko;
napájení zde ale bude zatím odpojeno
foto Vladimír Faltus
stožáry 2003 první troleje troleje až na točnu svorky a výhybky zaústění do sítě zahájení provozu
nahoru trolejbusové linky